Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Du­etów For­te­pia­no­wych

Data wydarzenia: 18-24.9.2011

Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Du­etów For­te­pia­no­wych w Bia­łym­sto­ku, to cy­klicz­ne wy­da­rze­nie kul­tu­ral­ne od­by­wa­ją­ce się, co trzy lata, pod pa­tro­na­tem Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go or­ga­ni­zo­wa­ny jest przez To­wa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Uni­wer­sy­te­tu Mu­zycz­ne­go w Bia­łym­sto­ku wspól­nie z Wy­dzia­łem In­stru­men­tal­no-​ Pe­da­go­gicz­nym w Bia­łym­sto­ku Uni­wer­sy­te­tu Mu­zycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na.

Ini­cja­to­rem i dy­rek­to­rem ar­ty­stycz­nym tego pre­sti­żo­we­go pro­jek­tu kul­tu­ral­ne­go cie­szą­ce­go się wy­so­kim uzna­niem w mię­dzy­na­ro­do­wym śro­do­wi­sku mu­zycz­nym jest prof. Bar­ba­ra Hal­ska z Ka­te­dry Ka­me­ra­li­sty­ki For­te­pia­no­wej Uni­wer­sy­te­tu Mu­zycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na. IV Kon­kurs, odbył się w li­sto­pa­dzie 2008 r. i zgro­ma­dził Pia­ni­stów z 21 kra­jów świa­ta. Kon­kurs sku­tecz­nie pro­mu­je pia­ni­stów gra­ją­cych w du­ecie ofe­ru­jąc pro­mo­cje me­dial­ną; trans­mi­sje in­ter­ne­to­we z prze­słu­chań, na­gro­dy poza re­gu­la­mi­no­we jak i rów­nież na­gro­dy w for­mie kon­cer­tów w pre­sti­żo­wych sa­lach. Lau­re­aci do­tych­cza­so­wych edy­cji bia­ło­stoc­kie­go Kon­kur­su zdo­by­wa­ją laury na in­nych zna­czą­cych kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych. Uczest­ni­cy Kon­kur­su mają rów­nież szan­sę wy­stę­pu na licz­nych kon­cer­tach oko­ło-​kon­kur­so­wych w re­gio­nie Bia­ło­stoc­kim. Ju­ro­ra­mi Kon­kur­su zaś są wy­bit­ni pia­ni­ści, pro­fe­so­ro­wie uni­wer­sy­te­tów mu­zycz­nych z ca­łe­go świa­ta. Pro­jekt łączy w sobie pro­mo­cję kul­tu­ry pol­skiej oraz atrak­cyj­ną formę du­etów for­te­pia­no­wych na forum mię­dzy­na­ro­do­wym. Sta­no­wi też ważne ogni­wo w edu­ka­cji spo­łecz­nej, kształ­tu­jąc od­bior­ców mu­zy­ki kla­sycz­nej.

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Białystok, Kawaleryjska 5

Organizatorzy

Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku
konkurs@pianoduo.pl, +48857428508
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter