Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

wy­sta­wa mo­no­gra­ficz­na Zdzi­sła­wa Jur­kie­wi­cza

Data wydarzenia: 27.6-25.9.2011

Pierw­sza re­tro­spek­tyw­na wy­sta­wa Zdzi­sła­wa Jur­kie­wi­cza or­ga­ni­zo­wa­na w 80-​le­cie jego uro­dzin. Bę­dzie to prze­gląd całej twór­czo­ści od po­ło­wy lat 50-​tych, od pierw­szych prac me­ta­fo­rycz­nych, po póź­niej­sze cykle „Agre­sji” i „In­wa­zji”, po­przez sztu­kę geo­me­trycz­ną do kon­cep­tu­al­nych re­ali­za­cji prze­strzen­nych. Zdzi­sław Jur­kie­wicz – ma­larz, ry­sow­nik, fo­to­gra­fik, autor tek­stów teo­re­tycz­nych i ma­ni­fe­stów ar­ty­stycz­nych, jedna z naj­wy­bit­niej­szych po­sta­ci sztu­ki wro­cław­skiej okre­su po­wo­jen­ne­go.

Jest ar­ty­stą awan­gar­do­wym i po­szu­ku­ją­cym, który za­wsze wy­prze­dzał ist­nie­ją­ce w sztu­ce pol­skiej tren­dy i kie­run­ki. Mo­no­gra­ficz­ny ka­ta­log to­wa­rzy­szą­cy wy­sta­wie bę­dzie za­wie­rał pełne pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści ar­ty­stycz­nej i teo­re­tycz­nej Zdzi­sła­wa Jur­kie­wi­cza.

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5

Organizatorzy

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter