Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wy­sta­wa ma­lar­stwa "Barwy Ma­ło­pol­ski"

Data wydarzenia: 13.8-25.9.2011

Wy­sta­wa „BARWY MA­ŁO­POL­SKI ” jest im­pre­zą za­my­ka­ją­cą XII MIĘ­DZY­NA­RO­DO­WY PLE­NER MA­LAR­SKI – „BARWY MA­ŁO­POL­SKI”, który od­bę­dzie się w ter­mi­nie od 1 do 15 sierp­nia 2011 roku. Jak co roku uczest­ni­ka­mi ple­ne­ru będą pro­fe­sjo­nal­ni ar­ty­ści z Pol­ski i z za­gra­ni­cy m.in z Włoch, Sło­wa­cji, Litwy, Ukra­iny, Au­strii i Szwe­cji.
Wy­sta­wa pre­zen­to­wa­na bę­dzie w Ga­le­rii "U Jaksy".

Mię­dzy­na­ro­do­we wy­sta­wy po­ple­ne­ro­we za­ta­cza­ją coraz szer­sze kręgi wy­sta­wien­ni­cze. Dwu­krot­nie były pre­zen­to­wa­ne w Ga­le­rii „U” na war­szaw­skim Ur­sy­no­wie. Trzy­krot­nie or­ga­ni­zo­wa­ne były wy­mia­ny ar­ty­stów i wy­staw z part­ner­skim re­gio­nem XII Związ­ku Krain Gór­skich „Monti Er­ni­ci” w Ve­ro­li we Wło­szech. W 2008 roku wy­sta­wa pre­zen­to­wa­na była w Kon­su­la­cie Pol­skim w Bruk­se­li, a w 2009 w mia­stecz­ku part­ner­skim Herve e Bel­gii. Rów­nież w 2008 roku dużą re­tro­spek­tyw­ną wy­sta­wę ob­ra­zu­ją­cą twór­czy do­ro­bek ar­ty­stycz­ny dzie­się­ciu Mię­dzy­na­ro­do­wych Ple­ne­rów Ma­lar­skich „Barwy Ma­ło­pol­ski” za­pre­zen­to­wa­no w Ga­le­rii Pa­no­ra­ma w po­kra­ko-​wskich To­ma­szo­wi­cach w Dwo­rze Zy­ia­da Ra­oofa. W 2010 roku dzia­łal­ność ple­ne­ro­wa sta­no­wi­ła pod­sta­wę do przy­go­to­wa­nia wy­sta­wy „Barwy Ma­ło­pol­ski” dla Jana Pawła II, któ­rej pierw­szą edy­cję za­pre­zen­to­wa­no w Ko­pal­ni Soli „Wie­licz­ka”. Druga edy­cja wy­sta­wy miała miej­sce w Ga­le­rii „Kryp­ta u Pi­ja­rów” w Kra­ko­wie, a trze­cia na Zamku Lu­bo­mir­skich w Nowym Wi­śni­czu. Pla­no­wa­ne są ko­lej­ne edy­cje tej wy­sta­wy m.in. w Mu­zeum Re­gio­nal­nym w Li­ma­no­wej, w Mu­zeum Die­ce­zjal­nym w Rze­szo­wie oraz w part­ner­skiej kra­inie we Wło­szech.

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Miechów, Plac Kościuszki 3/a

Organizatorzy

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria "U Jaksy"
u.jaksy@gmail.com, +48413830795
u-jaksy.miech.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter