Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

VII Trien­na­le Pol­skie­go Ry­sun­ku Współ­cze­sne­go

Data wydarzenia: 1.3-30.9.2011

Kon­kurs Trien­na­le Pol­skie­go Ry­sun­ku Współ­cze­sne­go or­ga­ni­zo­wa­ny jest przez Mu­zeum Kre­sów w Lu­ba­czo­wie od 1993 roku. W do­tych­cza­so­wych edy­cjach wzię­ło udział łącz­nie 1508 ar­ty­stów nad­sy­ła­jąc 4124 prace.

W kon­kur­sie mogą brać udział ar­ty­ści pla­sty­cy ab­sol­wen­ci i stu­den­ci (ostat­nie­go roku) uczel­ni ar­ty­stycz­nych oraz zrze­sze­ni w związ­kach ar­ty­stów pla­sty­ków. Ter­min nad­sy­ła­nia zgło­szeń mija 15 marca 2011, prace można skła­dać do 30 kwiet­nia, a roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su na­stą­pi 6-7 maja. Uro­czy­ste otwar­cie wy­sta­wy po­kon­kur­so­wej prze­wi­dzia­ne jest na 18 wrze­śnia 2011 roku.

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lubaczów, Sobieskiego 4

Organizatorzy

Muzeum Kresów w Lubaczowie
biuro@muzeumkresow.eu, +48166321802
muzeumkresow.eu
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter