Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Cam­pus Aka­de­mic­ki

Data wydarzenia: 1-30.9.2011

CAM­PUS AKA­DE­MIC­KI ŁAZY

Letni Cam­pus Aka­de­mic­ki jest naj­więk­szym obo­zem stu­denc­kim w Pol­sce, na który przy­jeż­dża­ją stu­den­ci z uczel­ni wyż­szych ze wszyst­kich stron kraju! Około 2000 żaków z Po­zna­nia, War­sza­wy, Lu­bli­na, Kielc, Gdań­ska i wielu in­nych ośrod­ków aka­de­mic­kich w pierw­szym ty­go­dniu wrze­śnia spo­ty­ka­ją się rok­rocz­nie w nad­mor­skich Ła­zach. Tam czeka na nich sze­reg atrak­cji po­cząw­szy od kon­cer­tów zna­nych i lu­bia­nych ar­ty­stów, po­przez wy­stę­py ka­ba­re­tów, ka­ra­oke oraz im­pre­zy te­ma­tycz­ne. Cam­pus jed­nak to nie tylko nie­koń­czą­ca się za­ba­wa, ale rów­nież szan­sa na po­zna­nie władz swo­jej uczel­ni oraz Pre­zy­den­ta Mia­sta, bra­nie udzia­łu w wielu szko­le­niach, warsz­ta­tach, kur­sach i spo­tka­niach z nie­mal każ­dej dzie­dzi­ny za­in­te­re­so­wa­nia, prze­pro­wa­dza­nych przez wy­kwa­li­fi­ko­wa­ne i barw­ne oso­bo­wo­ści. Każdy znaj­dzie tu coś dla sie­bie, a zna­jo­mo­ści oraz przy­go­dy wy­wie­zio­ne z Łazów po­zo­sta­ną na lata! Do­ce­nił to Par­la­ment Stu­den­tów Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej przy­zna­jąc Cam­pu­so­wi Aka­de­mic­kie­mu w ka­te­go­rii PRO­jekt Roku 2009 pierw­szą na­gro­dę! Wię­cej in­for­ma­cji można szu­kać pod ad­re­sem www.cam­pus.po­znan.pl.

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Poznań, Aleja Niepodległości 26/p. 41

Organizatorzy

FUNDACJA UNIVERSITATIS POSNANIENSIS
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter