Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wadim Jur­kie­wicz w setną rocz­ni­cę uro­dzin

Data wydarzenia: 5.8-1.10.2011

W 2011 roku przy­pa­da setna rocz­ni­ca uro­dzin jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych ar­ty­stów fo­to­gra­fi­ków po­wo­jen­nej Pol­ski – Wa­di­ma Jur­kie­wi­cza*. Jest to zna­ko­mi­ta oka­zja, by przy­po­mnieć tę nie­zwy­kle kre­atyw­ną po­stać. Z tego też wzglę­du przy­go­to­wa­na zo­sta­nie mo­no­gra­ficz­na wy­sta­wa Wa­di­ma Jur­kie­wi­cza, któ­rej to­wa­rzy­szyć bę­dzie album do­ku­men­tu­ją­cy Jego do­ko­na­nia ar­ty­stycz­ne.

Wadim Jur­kie­wicz (ur. 1911, zm. 1962) - od 1952 r. na­le­żał do Związ­ku Pol­skich Ar­ty­stów Fo­to­gra­fi­ków. Z za­wo­du le­karz. W roku 1957 roz­po­czął dzia­łal­ność fo­to­gra­ficz­ną wraz z Bo­że­ną Mi­cha­lik, Zbi­gnie­wem Sta­niew­skim i Ed­mun­dem Wi­tec­kim w ra­mach twór­czych po­szu­ki­wań wro­cław­skiej grupy „Po­dwór­ko". Za­ło­że­niem pro­gra­mo­wym grupy było szu­ka­nie no­wych środ­ków wy­ra­zu w fo­to­gra­fii przy za­cho­wa­niu od­ręb­no­ści in­dy­wi­du­al­nej au­to­rów. Pierw­sza wy­sta­wa „Po­dwór­ka" z udzia­łem Wa­di­ma Jur­kie­wi­cza miała miej­sce we wro­cław­skim pa­wi­lo­nie ZPAP w roku 1958. Po­ka­za­no ją rów­nież w War­sza­wie w Sta­rej Ga­le­rii.
Od tam­tej pory Wadim Jur­kie­wicz pre­zen­to­wał swoje prace mię­dzy in­ny­mi w An­glii, Bra­zy­lii, In­diach, Mek­sy­ku, Sta­nach Zjed­no­czo­nych i byłym Związ­ku Ra­dziec­kim.

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Organizatorzy

Joanna Makowska
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter