Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Młode Kadry/ Young Ci­ne­ma Art

Data wydarzenia: 7-9.10.2011

Młode Kadry or­ga­ni­zo­wa­ne są przez Fun­da­cję Ci­ne­ma Art ( www.ci­ne­ma­art.pl ) od 2006 roku, za­wsze w paź­dzier­ni­ku. Po­cząt­ko­wo, przez 3 lata od­by­wa­ły się w War­sza­wie, by od 2009 roku na stałe za­go­scić w Płoc­ku, a kon­kret­nie w Płoc­kim Ośrod­ku Kul­tu­ry i Sztu­ki. Przy każ­dej edy­cji spo­ty­ka­ją się z ol­brzy­mim za­in­te­re­so­wa­niem pu­blicz­no­ści oraz zy­sku­ją po­zy­tyw­ne oceny me­diów. Dla­te­go też kon­ty­nu­uje­my tra­dy­cję i dbamy o dal­szy roz­wój im­pre­zy w nowej lo­ka­li­za­cji.

Świa­to­wy Fe­sti­wal Fil­mów Stu­denc­kich, Młode Kadry - Young Ci­ne­ma Art, de­dy­ko­wa­ny jest głów­nie mło­dym fil­mow­com. Jego celem jest pre­zen­ta­cja naj­lep­szych fil­mów dy­plo­mo­wych, a także etiud stu­denc­kich z ca­łe­go świa­ta. Chce­my za­po­znać mło­dych fil­mow­ców z Pol­ski z re­pre­zen­tan­ta­mi szkół fil­mo­wych z za­gra­ni­cy, by przy­bli­żyć im róż­no­rod­ne style na­ucza­nia, no­wa­tor­ską me­to­do­lo­gię, spe­cy­fi­kę funk­cjo­no­wa­nia prze­my­słu fil­mo­we­go za gra­ni­cą, a także moż­li­wo­ści, jakie ofe­ru­je im mię­dzy­na­ro­do­wa współ­pra­ca.

Dą­ży­my do tego, by spo­tka­nia fil­mo­we, które od­by­wa­ją się w ra­mach fe­sti­wa­lu za­in­spi­ro­wa­ły Młode Kadry fil­mo­we Pol­ski i za­owo­co­wa­ły po­wsta­niem wspa­nia­łych no­wych pro­duk­cji. Wi­dzom zaś ofe­ru­je­my uni­kal­ną szan­sę obej­rze­nia ob­ra­zów, któ­rych nie zo­ba­czą na żad­nym innym pol­skim fe­sti­wa­lu!

Data publikacji: 14.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Puławska 61

Organizatorzy

Fundacja Cinema Art
info@cinemaart.pl, +48224242687
+48224242687
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter