Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Dra­ma­tur­gii Współ­cze­snej "Rze­czy­wi­stość przed­sta­wio­na"

Data wydarzenia: 15-23.10.2011

d 2001 roku w Te­atrze Nowym od­by­wa się Ogól­no­pol­ski Fe­sti­wal Dra­ma­tur­gii Współ­cze­snej „Rze­czy­wi­stość przed­sta­wio­na”. Za­brzań­ski fe­sti­wal jest je­dy­nym w Pol­sce te­ma­tycz­nym fe­sti­wa­lem pre­zen­tu­ją­cym in­sce­ni­za­cje dra­ma­tur­gii współ­cze­snej. Im­pre­za ta pod Pa­tro­na­tem Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go oraz Sa­mo­rzą­du Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go, któ­re­go or­ga­ni­za­to­ra­mi są Mia­sto Za­brze i za­brzań­ski Teatr Nowy uka­zu­je jeden z nur­tów współ­cze­sne­go te­atru. Nurt ukie­run­ko­wa­ny na re­ali­za­cje i in­ter­pre­ta­cje dra­ma­tu (pol­skie­go jak i ob­ce­go) po­wsta­łe­go po 1989 roku, który stara się speł­niać po­stu­lat „lu­stra rze­czy­wi­sto­ści” i po­ka­zy­wać czło­wie­ka w sze­ro­kim kon­tek­ście so­cjo­lo­gicz­nym, oby­cza­jo­wym, po­li­tycz­nym, re­li­gij­nym.

Co roku do udzia­łu w fe­sti­wa­lu za­pra­sza­ne są naj­wy­bit­niej­sze pol­skie in­sce­ni­za­cje te­atral­ne, które pre­zen­to­wa­ne są na sce­nie Te­atru No­we­go, jak rów­nież w obiek­tach post­in­du­strial­nych, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla na­sze­go re­gio­nu. Fe­sti­wal ma cha­rak­ter kon­kur­so­wy, a Jury w skład któ­re­go przez lata wcho­dzi­li wy­bit­ni kry­ty­cy te­atral­ni, re­ży­se­rzy i „lu­dzie te­atru” de­cy­du­je o przy­zna­niu na­gród twór­czych.
Fe­sti­wal Dra­ma­tur­gii Współ­cze­snej oprócz spek­ta­kli kon­kur­so­wych ob­fi­tu­je rów­nież w sze­reg im­prez o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym m.in. warsz­ta­ty dra­ma­to­pi­sar­skie, spo­tka­nia au­tor­skie, wy­sta­wy pla­stycz­ne, kon­kur­sy li­te­rac­kie, prze­glą­dy spek­ta­kli Te­atru Te­le­wi­zji, pre­zen­ta­cje pol­skie­go dra­ma­tu współ­cze­sne­go przez mło­dzie­żo­we grupy te­atral­ne, Prze­gląd Fil­mów Krót­ko­me­tra­żo­wych – wy­bra­ne po­zy­cje Kra­kow­skie­go Fe­sti­wa­lu Fil­mo­we­go, pre­zen­ta­cje mi­nia­tu­rek dra­ma­tu prze­zna­czo­ne dla naj­młod­sze­go od­bior­cy czy­ta­ne w po­bli­skich ośrod­kach edu­ka­cyj­no – spo­łecz­nych tzw. „Smy­kom rze­czy­wi­stość przed­sta­wio­na” , dys­ku­sje wi­dzów z twór­ca­mi przed­sta­wień kon­kur­so­wych i inne.
Za­brzań­ski fe­sti­wal już na stałe wpi­sał się na sze­ro­ką mapę fe­sti­wa­li te­atral­nych w Pol­sce. Co roku uczest­ni­czy w nim ok.3 ty­się­cy wi­dzów oraz nie­zli­czo­na grupa mło­dzie­ży i wo­lon­ta­riu­szy.
Fe­sti­wal jest ogrom­ną szan­są pro­mo­cji Te­atru No­we­go oraz mia­sta Za­brze, a wi­dzo­wie mają moż­li­wość obej­rze­nia naj­zna­mie­nit­szych ze­spo­łów te­atral­nych z całej Pol­ski. Czas ten staje się wiel­kim te­atral­nym świę­tem.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Zabrze, Plac Teatralny 1

Organizatorzy

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter