Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal "Kon­fron­ta­cje Te­atral­ne"

Data wydarzenia: 17-24.10.2011

Przy­ję­ta oś te­ma­tycz­na Pre­zy­den­cji Pol­ski w UE w dru­giej po­ło­wie 2011 roku spo­ty­ka się z wy­pra­co­wa­ną w ostat­nich la­tach kon­cep­cją „Kon­fron­ta­cji Te­atral­nych” Silna obec­ność od kilku lat te­atrów z Rosji i kra­jów Eu­ro­py Wschod­niej za­owo­co­wa­ła ukie­run­ko­wa­niem fe­sti­wa­lu w ca­ło­ści na ten wła­śnie ob­szar.

Edy­cje 2007, 2009 i 2010 w ca­ło­ści po­świę­co­ne były te­atro­wi ro­syj­skie­mu. Zgod­nie z dłu­go­fa­lo­wą stra­te­gią fe­sti­wa­lu, w ko­lej­nych la­tach pre­zen­to­wać chce­my ro­syj­ski teatr i dra­ma­tur­gię w zde­rze­niu z cie­ka­wy­mi ośrod­ka­mi w in­nych czę­ściach Eu­ro­py i Świa­ta. Naj­bliż­sza edy­cja 2011 po­świę­co­na zo­sta­nie re­la­cjom te­atru ro­syj­skie­go i te­atrów kra­jów daw­ne­go Związ­ku Ra­dziec­kie­go, ze spe­cjal­nym uwzględ­nie­niem Bia­ło­ru­si, Ukra­iny, Gru­zji i Ar­me­nii. Poza pre­zen­ta­cja­mi naj­cie­kaw­szych zja­wisk współ­cze­sne­go życia te­atral­ne­go, przy­go­to­wa­ne zo­sta­ną także pa­ne­le po­świę­co­ne współ­cze­snej dra­ma­tur­gii, wy­sta­wy pla­stycz­ne, a także przy­go­to­wy­wa­na już od 2009 roku sesja „Rosja ja­kiej nie znamy” do udzia­łu w któ­rej za­pro­sze­ni zo­sta­ną wy­bit­ni przed­sta­wi­cie­le ro­syj­skie­go życia kul­tu­ral­ne­go, na­uko­we­go i biz­ne­su, aby opo­wie­dzieć o re­la­cjach Rosji z Eu­ro­pą i ro­syj­skim wi­dze­niu Eu­ro­py. Do dys­ku­sji za­pro­sze­ni zo­sta­ną także wy­bit­ni przed­sta­wi­cie­le hu­ma­ni­sty­ki kra­jów part­ner­stwa wschod­nie­go, aby ze swo­jej per­spek­ty­wy ko­men­to­wać także re­la­cje Rosja – re­gion-​Eu­ro­pa.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Lublin, Narutowicza 32

Organizatorzy

Centrum Kultury w Lublinie
reske@ck.lublin.pl, +48815360320
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter