Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ma­ciej Sta­wiń­ski

Data wydarzenia: 6.10.2011-29.10.2012

In­dy­wi­du­al­na wy­sta­wa Ma­cie­ja Sta­wiń­skie­go bę­dzie zna­ko­mi­tą oka­zją by za­po­znać się z do­ko­na­nia­mi twór­czy­mi jed­ne­go z naj­cie­kaw­szych dol­no­ślą­skich ar­ty­stów.

Ma­ciej Sta­wiń­ski (ur. 1953, czło­nek ZPAF) upra­wia au­tor­ską kon­cep­cję fo­to­gra­fii. Po­ru­sza się w za­kre­sie pro­ble­ma­ty­ki toż­sa­mo­ści kul­tu­ro­wej i spo­łecz­nej w dobie końca sys­te­mu obo­wią­zu­ją­cych war­to­ści.
Roz­cią­gnię­te w cza­sie pro­jek­ty fo­to­gra­ficz­ne (od 1978) i eks­pe­ry­men­tal­ne wideo (od 1990) re­ali­zu­je w es­te­ty­ce obiek­tów i ob­ra­zów zwi­zu­ali­zo­wa­nych, fo­to­gra­fii gestu oraz do­ku­men­tu fo­to­gra­ficz­ne­go.
Prace ce­chu­je pro­gra­mo­we uży­cie zróż­ni­co­wa­nych tech­no­lo­gii ana­lo­go­wych, cy­fro­wych (od 2000) i hy­bry­do­wych.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Wrocław, pl. bpa Nankiera 8/-

Organizatorzy

Dolnośląskie Centrum Fotografii "Domek Romański"
galeria@okis.pl, +48713447840
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter