Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

XII War­szaw­ski Fe­sti­wal Or­ga­no­wy "Or­ga­ny Śród­mie­ścia"

Data wydarzenia: 4.9-30.10.2011

War­szaw­ski Fe­sti­wal Or­ga­no­wy „Or­ga­ny Śród­mie­ścia” od­by­wa się co­rocz­nie w ko­lej­ne nie­dzie­le wrze­śnia i paź­dzier­ni­ka w róż­nych ko­ścio­łach znaj­du­ją­cych się na te­re­nie war­szaw­skiej Dziel­ni­cy Śród­mie­ście wy­po­sa­żo­nych w kon­cer­to­we or­ga­ny.

W ciągu ostat­nich stu­le­ci wznie­sio­no w war­szaw­skich świą­ty­niach kil­ka­dzie­siąt róż­ne­go typu or­ga­nów pisz­czał­ko­wych, są to in­stru­men­ty nie­jed­no­krot­nie bar­dzo róż­nią­ce się od sie­bie pod wie­lo­ma wzglę­da­mi. Ich kon­struk­cja, moż­li­wo­ści brzmie­nio­we, cechy in­dy­wi­du­al­ne dla każ­de­go in­stru­men­tu umy­ka­ją uwa­dze prze­cięt­ne­go słu­cha­cza i wła­śnie to „bo­gac­two or­ga­no­we” za­uwa­ża i pod­kre­śla fe­sti­wal. Re­ci­ta­le or­ga­no­we wy­ko­na­nu­ją bar­dzo do­brzy or­ga­ni­ści – wir­tu­ozi. Pro­gram każ­de­go re­ci­ta­lu do­pa­so­wa­ny jest do spe­cy­fi­ki kon­kret­ne­go in­stru­men­tu.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Esperanto 14/6

Organizatorzy

Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej"
kapitula@kapitula.org, +48501158477
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter