Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Łódź De­sign Fe­sti­val

Data wydarzenia: 13-30.10.2011

Łódź De­sign to pierw­szy w Pol­sce fe­sti­wal w ca­ło­ści po­świę­co­ny de­si­gno­wi. Pierw­sza edy­cja im­pre­zy od­by­ła się w paź­dzier­ni­ku 2007 r., a jej głów­nym punk­tem była wy­sta­wa „Dom Pol­ski”, czyli pre­zen­ta­cja ro­dzi­me­go wzor­nic­twa.

Druga od­sło­na fe­sti­wa­lu od­by­ła się pod ha­słem „Play & Joke”. Na głów­nej wy­sta­wie prace za­pre­zen­to­wa­ło ponad 40 mię­dzy­na­ro­do­wych ar­ty­stów. Im­pre­zie to­wa­rzy­szył kon­kurs dla mło­dych pro­jek­tan­tów „make me!” oraz Prze­gląd Szkół Pol­skich i Za­gra­nicz­nych. Dzię­ki tej edy­cji Łódź De­sign zna­lazł się na mapie naj­cie­kaw­szych wy­da­rzeń w Pol­sce w 2008 r.

Na pro­gram trze­ciej edy­cji Fe­sti­wa­lu zło­ży­ły się wy­sta­wy ku­ra­tor­skie Agniesz­ki Ja­cob­son-​Cie­lec­kiej, Marka Ce­cu­ły oraz Tomka Ry­ga­li­ka, pre­zen­tu­ją­ce prze­gląd i in­ter­pre­ta­cję naj­cie­kaw­szych zja­wisk w świa­to­wym de­si­gnie. Każda z wy­staw od­no­si­ła się do głów­ne­go hasła fe­sti­wa­lu MY WAY. W pro­gra­mie Fe­sti­wa­lu, obok pre­zen­ta­cji MY WAY zna­la­zły się rów­nież: prze­gląd pol­skich i za­gra­nicz­nych szkół de­si­gnu, kon­kurs MAKE ME!, licz­ne wy­kła­dy, warsz­ta­ty, spo­tka­nia z ar­ty­sta­mi, po­ka­zy fil­mów i wy­sta­wy to­wa­rzy­szą­ce.

Fe­sti­wal ma na celu pre­zen­ta­cję naj­now­szych mię­dzy­na­ro­do­wych tren­dów w ze­sta­wie­niu z pol­skim wzor­nic­twem. Wy­sta­wy pro­mu­ją sze­ro­ko ro­zu­mia­ny de­sign – od form użyt­ko­wych, przez gra­fi­kę i ar­chi­tek­tu­rę, po modę. Łódź De­sign współ­pra­cu­je z naj­lep­szy­mi pol­ski­mi i za­gra­nicz­ny­mi ośrod­ka­mi kul­tu­ral­ny­mi oraz uczel­nia­mi zaj­mu­ją­cy­mi się wzor­nic­twem.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Łódź, Tymienieckiego 3

Organizatorzy

Łódź Art Center
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter