Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

V MIĘ­DZY­NA­RO­DO­WY SALON "MAR­TWA NA­TU­RA W FO­TO­GRA­FII". WY­STA­WA PO­KON­KUR­SO­WA

Data wydarzenia: 1.4-28.10.2011

Piąta edy­cja kon­kur­su dla pro­fe­sjo­nal­nych ar­ty­stów fo­to­gra­fi­ków. Po­my­sło­daw­cą, ko­mi­sa­rzem i współ­or­ga­ni­za­to­rem Sa­lo­nu jest czę­sto­chow­ski ar­ty­sta fo­to­gra­fik Ja­nusz Miel­cza­rek.

W pierw­szej po­ło­wie roku ogła­sza­ny jest kon­kurs o za­się­gu mię­dzy­na­ro­do­wym, od 16 wrze­śnia do 9 paź­dzier­ni­ka po­ka­zy­wa­na bę­dzie wy­sta­wa po­kon­kur­so­wa, która potem trafi do in­nych ga­le­rii w Pol­sce. Wy­so­ki po­ziom ar­ty­stycz­ny po­przed­nich edy­cji do­ce­ni­ło za­rów­no śro­do­wi­sko fo­to­gra­fi­ków (re­cen­zje w cza­so­pi­smach ar­ty­stycz­nych) jak i chęt­nie od­wie­dza­ją­cy wy­sta­wę wi­dzo­wie. Temat mar­twej na­tu­ry wy­da­je się za­re­zer­wo­wa­ny wy­łącz­nie dla ma­lar­stwa; plon kon­kur­su fo­to­gra­ficz­ne­go prze­czy temu stwier­dze­niu. Salon po raz pierw­szy od­by­wa się pod pa­tro­na­tem Mię­dzy­na­ro­do­wej Fe­de­ra­cji Sztu­ki Fo­to­gra­ficz­nej FIAP.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 64

Organizatorzy

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
info@galeria.czest.pl, +48343245581
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter