Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

WRO­CŁAW IN­DU­STRIAL FE­STI­VAL

Data wydarzenia: 7-13.11.2011

WRO­CŁAW IN­DU­STRIAL FE­STI­VAL - jedna z naj­waż­niej­szych na świe­cie cy­klicz­nych im­prez po­świę­co­nych po­pu­la­ry­za­cji do­rob­ku ar­ty­stycz­ne­go wy­ko­naw­ców, któ­rzy po­ru­sza­ją się w ob­sza­rze sze­ro­ko po­ję­tej mu­zy­ki in­du­strial­nej. Za­sad­ni­czą ideą od po­cząt­ku jego ist­nie­nia po­zo­sta­je pre­zen­to­wa­nie róż­no­rod­nych zja­wisk mu­zycz­nych (i ar­ty­stycz­nych) w kul­tu­rze in­du­strial­nej, wio­dą­cych tren­dów oraz wska­zy­wa­nie no­wych kie­run­ków po­szu­ki­wań es­te­tycz­nych re­ali­zo­wa­nych w tej sty­li­sty­ce. Oś wy­da­rze­nia sta­no­wią au­dio­wi­zu­al­ne kon­cer­ty o cha­rak­te­rze mul­ti­me­dial­nym-​łą­czą­ce mu­zy­kę z ob­ra­za­mi video i per­for­man­ce-​art.

W war­stwie mu­zycz­nej fe­sti­wal z jed­nej stro­ny od­wo­łu­je się do tra­dy­cji mu­zy­ki awan­gar­do­wej, przed­sta­wia wy­ko­naw­ców, któ­rzy za­pi­sa­li się na kar­tach hi­sto­rii jako pro­to­pla­ści ga­tun­ku, a z dru­giej stro­ny uka­zu­je, w jak róż­nych kie­run­kach owa sztu­ka się roz­wi­nę­ła. Od es­te­ty­ki noise po­przez dark am­bient i rhy­thm’n in­du­strial po ty­po­wo aku­stycz­ne wy­stą­pie­nia przed­sta­wi­cie­li tzw. dark folk.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Wrocław, Chrobrego 33/8

Organizatorzy

Stowarzyszenie Industrial Art
frett@jobkarma.pl, +48507545893
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter