Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­we Spo­tka­nia Te­atrów Tańca

Data wydarzenia: 9-13.11.2011

Ideą lu­bel­skie­go fe­sti­wa­lu, już od pierw­szej edy­cji w roku 1997, jest za­pra­sza­nie do spo­tka­nia na płasz­czyź­nie ar­ty­stycz­nej naj­cie­kaw­szych twór­ców w dzie­dzi­nie tańca współ­cze­sne­go i te­atru tańca z ca­łe­go świa­ta oraz kon­fron­to­wa­nie róż­no­rod­nych kon­cep­cji ar­ty­stycz­nych w myśl idei prze­ła­my­wa­nia ba­rier kon­ty­nen­tal­nych i kul­tu­ro­wych. Głów­ną ideą te­go­rocz­nej edy­cji jest po­ka­za­nie te­atru tańca jako dzie­dzi­ny sztu­ki nowej, au­to­no­micz­nej i nie­za­leż­nej, a jed­no­cze­śnie współ­ist­nie­ją­cej w dia­lo­gu z in­ny­mi dzie­dzi­na­mi sztu­ki. Po­ka­za­nie współ­cze­snej cho­re­ogra­fii, znaj­du­ją­cej in­spi­ra­cje w dzie­łach ma­lar­skich, li­te­rac­kich czy mu­zycz­nych, tym samym pod­kre­śle­nie współ­ist­nie­nia i ści­słe­go związ­ku z dzie­dzi­na­mi sztu­ki, któ­rych war­to­ści ar­ty­stycz­ne zmie­nia­ły się przez stu­le­cia po­zo­sta­jąc uzna­ną sztu­ką.

Fe­sti­wal, który na stałe wpi­sał się w ka­len­darz wy­da­rzeń ar­ty­stycz­nych kraju, z roku na rok gro­ma­dzi coraz więk­szą wi­dow­nię. Dzię­ki bo­ga­tej ofer­cie edu­ka­cyj­nej naj­lep­szych na­uczy­cie­li tańca, cho­re­ogra­fów i tan­ce­rzy z ca­łe­go świa­ta zwięk­sza się także licz­ba uczest­ni­ków warsz­ta­tów i wy­kła­dów z całej Pol­ski ko­rzy­sta­ją­cych ze zna­ko­mi­tej oka­zji do roz­wi­nię­cia za­in­te­re­so­wań i roz­sze­rze­nia kom­pe­ten­cji za­wo­do­wych.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lublin, Narutowicza 32

Organizatorzy

Lubelski Teatr Tańca/Centrum Kultury w Lublinie
taniec@ck.lublin.pl, +48815360328
ltt.art.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter