Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

FAL­KON 2011

Data wydarzenia: 10-13.11.2011

FAL­KON to czte­ro­dnio­wa im­pre­za kul­tu­ral­na o pro­fi­lu zwią­za­nym z sze­ro­ko po­ję­tą fan­ta­sty­ką, jedna z naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych w kraju. Spo­dzie­wa­my się uczest­nic­twa około 15 000 wi­dzów, głów­nie ludzi mło­dych. Im­pre­za po­świę­co­na jest li­te­ra­tu­rze, fil­mo­wi, grom i sztu­ce, głów­nie o te­ma­ty­ce fan­ta­stycz­nej. W bo­ga­tej ofer­cie pro­gra­mo­wej znaj­dzie się około 500 wy­da­rzeń.

Złożą się one na na­stę­pu­ją­ce even­ty: Uro­czy­sta Gala Na­gro­dy Li­te­rac­kiej im. Je­rze­go Żu­ław­skie­go, Uro­czy­sta Gala Na­gro­dy Li­te­rac­kiej Na­uti­lius, Spo­tka­nia au­tor­skie, Pre­lek­cje po­pu­lar­no­nau­ko­we, Pa­ne­le dys­ku­syj­ne, Kon­kur­sy i tur­nie­je, Pro­jek­cje fil­mów, Larpy i gry te­re­no­we, Games room, Gry fa­bu­lar­ne, Gry bi­tew­ne, Gry plan­szo­we i kar­cia­ne, Gry kom­pu­te­ro­we i kon­so­lo­we, Po­ka­zy i pre­zen­ta­cje, Kon­cer­ty i przed­sta­wie­nia, Wy­sta­wy prac pla­stycz­nych, Księ­gar­nie i sto­iska. Celem FAL­KO­NU jest two­rze­nie no­wo­cze­snej im­pre­zy, sto­ją­cej na wy­so­kim po­zio­mie, po­świę­co­nej sze­ro­ko po­ję­tej fan­ta­sty­ce, im­pre­zy pre­sti­żo­wej i wy­róż­nia­ją­cej się ja­ko­ścią, gdzie każdy uczest­nik znaj­dzie wiele in­te­re­su­ją­cych rze­czy dla sie­bie. Pra­gnie­my przy­cią­gać każdą osobą, która za­in­te­re­so­wa­na jest ak­tyw­nym spę­dza­niem wol­ne­go czasu i roz­wi­ja­niem wła­snych za­in­te­re­so­wań.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lublin, Dolna Panny Marii 3/22

Organizatorzy

Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki "Cytadela Syriusza"
cytadelasyriusza.org
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter