Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ka­me­ra­li­sty­ka for­te­pia­no­wa w twór­czo­ści kom­po­zy­to­rów ibe­ro­ame­ry­kań­skich

Data wydarzenia: 14-18.11.2011

Co roku Ka­te­dra Ka­me­ra­li­sty­ki urzą­dza sesje ar­ty­stycz­no-​na­uko­we po­świę­co­ne twór­com dzieł ka­me­ral­nych, w któ­rych stara się przy­bli­żyć sze­ro­kiej pu­blicz­no­ści naj­wy­bit­niej­sze po­zy­cje tego ga­tun­ku, upo­wszech­niać ideę ka­me­ral­ne­go wy­ko­naw­stwa, a także zwró­cić uwagę na róż­no­rod­ność form mu­zycz­nej wy­po­wie­dzi, bę­dą­cych spe­cy­fi­ką ka­me­ra­li­sty­ki.

Do tej pory od­by­ły się sesje po­świę­co­ne twór­czo­ści ka­me­ral­nej Beetho­ve­na, Schu­ber­ta, Szo­sta­ko­wi­cza, Po­ulen­ca, Ba­ce­wi­czów­ny, Brahm­sa, kom­po­zy­to­rów ro­syj­skich XIX i XX wieku i w roku 2010 – w rocz­ni­cę uro­dzin Fry­de­ry­ka Cho­pi­na – sesja po­świę­co­na twór­czo­ści ka­me­ral­nej Cho­pi­na i jemu współ­cze­snych. W 2011 roku, w ra­mach tego cyklu, od­bę­dzie się sesja pre­zen­tu­ją­ca twór­czość ka­me­ral­ną kom­po­zy­to­rów ibe­ro­ame­ry­kań­skich. Or­ga­ni­za­to­rzy liczą, że wyj­ście poza krąg kul­tu­ro­wy mu­zy­ki eu­ro­pej­skiej spo­tka się z dużym za­in­te­re­so­wa­niem pu­blicz­no­ści. W sesji wezmą udział – po­dob­nie jak we wcze­śniej­szych – pra­cow­ni­cy Ka­te­dry Ka­me­ra­li­sty­ki, stu­den­ci i za­pro­sze­ni na tę oka­zję go­ście z in­nych Uczel­ni pol­skich i za­gra­nicz­nych. Na pro­gram złożą się kon­cer­ty i wy­kła­dy z udzia­łem około 60 ar­ty­stów.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Łódź, Gdańska 32

Organizatorzy

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter