Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

GRAND OFF

Data wydarzenia: 14-20.11.2011

Fe­sti­wal GRAND OFF po­świę­co­ny jest pre­zen­ta­cji fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych nie­za­leż­nych twór­ców z ca­łe­go świa­ta.

Po­wo­ła­ne do życia w 2006 Świa­to­we Na­gro­dy Fil­mo­we Nie­za­leż­nych GRAND OFF to wy­da­rze­nie kul­tu­ral­ne. Ko­mi­sja No­mi­na­cyj­na wy­ła­nia po 5 no­mi­na­cji w każ­dej z 9 ka­te­go­rii: naj­lep­sza fa­bu­ła, re­ży­se­ria, sce­na­riusz, aktor, ak­tor­ka, zdję­cia, mon­taż, naj­lep­sza ani­ma­cja i do­ku­ment. Na­stęp­nie 53 człon­ków Ka­pi­tu­ły, re­pre­zen­tu­ją­cych 26 kra­jów oce­nia no­mi­no­wa­ne pro­duk­cje. Do Ka­pi­tu­ły na­le­żą m.in. Ka­ta­rzy­na Fi­gu­ra, Roman Gutek, Mag­da­le­na Ła­zar­kie­wicz oraz Luis J. Cruz- dy­rek­tor Ogól­no­świa­to­we­go Fe­sti­wa­lu Ci­ne­fie­sta w Por­to­ry­ko, Fi­de­lis Du­ker-​ dy­rek­tor Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fe­sti­wa­lu Fil­mo­we­go w Abu­dży w Ni­ge­rii, Geo­r­ges Fon­deur-​ pre­zy­dent Świa­to­wej Unii Kina Nie­za­leż­ne­go UNICA, Mar­jan Riahi – Iran. Filmy oce­nia­ne są na wzór Ame­ry­kań­skiej Aka­de­mii Fil­mo­wej.

Po­przez bo­ga­ty pro­gram wy­da­rzeń to­wa­rzy­szą­cych or­ga­ni­za­to­rzy sta­ra­ją się po­pu­la­ry­zo­wać ideę kina nie­za­leż­ne­go i bu­do­wać wi­ze­ru­nek War­sza­wy jako mia­sta szczy­cą­ce­go się am­bit­ną i atrak­cyj­ną ofer­tą kul­tu­ral­ną.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Puławska 61

Organizatorzy

Fundacja Cinema Art
info@cinemaart.pl, +48224242687
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter