Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Pełny Me­traż

Data wydarzenia: 16-20.11.2011

Pełny Me­traż to je­dy­ny w Pol­sce Fe­sti­wal po­świę­co­ny wy­łącz­nie peł­no­me­tra­żo­wym fil­mom kina nie­za­leż­ne­go. Filmy z tego nurtu są zja­wi­skiem szcze­gól­nym a ich po­ziom ar­ty­stycz­ny wciąż ro­śnie. Re­ali­zo­wa­ne są przez pa­sjo­na­tów, po­wsta­ją w opar­ciu o ich ory­gi­nal­ne sce­na­riu­sze, dzię­ki temu stają się au­ten­tycz­nym i waż­nym gło­sem po­ko­le­nio­wym mło­dych ludzi. Wie­rzy­my, że fil­mo­wy pełny me­traż skła­nia twór­ców do peł­niej­szej, prze­my­śla­nej wy­po­wie­dzi na na­praw­dę istot­ne te­ma­ty. Wi­dow­nię zaś zmu­sza do praw­dzi­we­go sku­pie­nia się na myśli i prze­sła­niu fil­mów.

Stąd po­mysł, aby stwo­rzyć miej­sce, gdzie można za­pre­zen­to­wać te filmy pu­blicz­no­ści tak, by twór­ca - po­przez swój film - mógł spo­tkać się z wi­dzem. Mamy na­dzie­ję, że takim miej­scem jest wła­śnie fe­sti­wal „Pełny Me­traż”.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lublin, Narutowicza 32

Organizatorzy

Kinoteatr Projekt
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter