Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Spo­tka­nia Te­atral­ne OKNO

Data wydarzenia: 16-20.11.2011

Fe­sti­wal pre­zen­tu­ją­cy i pro­mu­ją­cy róż­no­rod­ne nurty po­szu­ki­wań twór­czych obec­ne w te­atrze al­ter­na­tyw­nym. Fe­sti­wal ukie­run­ko­wa­ny jest na bu­do­wa­nie sy­tu­acji spo­tka­nia i wy­mia­ny do­świad­czeń: oprócz pre­zen­ta­cji ar­ty­stycz­nych re­ali­zo­wa­ne są otwar­te po­ka­zy metod pracy, pro­jek­cje fil­mów, warsz­ta­ty, pre­zen­ta­cje ośrod­ków sztu­ki, wy­kła­dy, se­mi­na­ria, a także kon­cer­ty i wy­sta­wy.

. Każ­de­go roku wy­bie­ra­ny jest temat szcze­gól­nie in­te­re­su­ją­cy za­rów­no dla or­ga­ni­za­to­rów jak i za­pro­szo­nych twór­ców, który jest jed­no­cze­śnie próbą dia­gno­zy, czy ra­czej sfor­mu­ło­wa­nia py­ta­nia o ważne ich zda­niem zja­wi­sko w sztu­ce. Nie ozna­cza to jed­nak, że temat de­ter­mi­nu­je wybór pro­po­zy­cji ar­ty­stycz­nych - jed­nym z głów­nych za­ło­żeń OKNA jest jego otwar­tość, róż­no­rod­ność, spo­ty­ka­nie ze sobą róż­nych ro­dza­jów do­świad­czeń i róż­nych spo­so­bów my­śle­nia. Przy OKNIE re­ali­zo­wa­ny jest także kom­plek­so­wy pro­gram nie­for­mal­nej edu­ka­cji ar­ty­stycz­no-​kul­tu­ral­nej: Uni­wer­sy­tet Po­szu­ki­wań Te­atral­nych.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Szczecin, Pl.Piotra i Pawła 4/5

Organizatorzy

Ośrodek Teatralny Kana
info@kana.art.pl, +48914330388
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter