Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal "Naj­star­sze Pie­śni Eu­ro­py"

Data wydarzenia: 24-27.11.2011

Pod­czas fe­sti­wa­lu “Naj­star­sze Pie­śni Eu­ro­py” pre­zen­to­wa­ne są naj­star­sze mu­zycz­ne świa­dec­twa kul­tu­ry tra­dy­cyj­nej z róż­nych re­gio­nów Eu­ro­py. W do­tych­cza­so­wych edy­cjach fe­sti­wa­lu uczest­ni­czy­ło kil­ka­dzie­siąt ze­spo­łów śpie­wa­czych i licz­ni so­li­ści z Al­ba­nii, Bia­ło­ru­si, Es­to­nii, Litwy, Łotwy, Pol­ski, Rosji, Ukra­iny, Sło­wa­cji, Ser­bii i Włoch. Ar­cha­icz­ne pie­śni, któ­rych ko­rze­nie nie­rzad­ko się­ga­ją cza­sów przed­chrze­ści­jań­skich, wy­ko­nu­ją za­rów­no wie­ko­wi straż­ni­cy wiej­skiej tra­dy­cji, jak mło­dzi ar­ty­ści z mia­sta, któ­rzy pod­ję­li trud re­kon­struk­cji daw­nych tech­nik śpie­wa­nia i oca­le­nia gi­ną­cych pie­śni. Fe­sti­wal jest oka­zją do po­słu­cha­nia nie­licz­nych ży­wych lub oży­wio­nych przez et­no­mu­zy­ko­lo­gów i ar­ty­stów pie­śni oca­la­łych na krań­cach Eu­ro­py.

Dzię­ki temu Fe­sti­wal sta­no­wi uni­kal­ne forum mię­dzy­na­ro­do­wej wy­mia­ny do­świad­czeń, myśli i idei. Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal „Naj­star­sze Pie­śni Eu­ro­py” jest jed­nym z naj­waż­niej­szych pro­jek­tów ist­nie­ją­cej od 1991 roku Fun­da­cji „Mu­zy­ka Kre­sów”. Od 2009 roku Fe­sti­wal or­ga­ni­zo­wa­ny jest wspól­nie przez Fun­da­cję Mu­zy­ka Kre­sów i Ośro­dek „Roz­dro­ża”.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lublin, Krakowskie Przedmieście 39

Organizatorzy

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter