Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Chó­ral­ny MUN­DUS CAN­TAT SOPOT 2011

Data wydarzenia: 1.5-30.11.2011

Od 2005 roku w So­po­cie od­by­wa się wy­jąt­ko­we wy­da­rze­nie chó­ral­ne – mię­dzy­na­ro­do­wy fe­sti­wal MUN­DUS CAN­TAT SOPOT. Co roku w maju od­wie­dza­ją nas setki chó­rzy­stów z ca­łe­go świa­ta. Były tu już chóry z Fi­li­pin, Sta­nów Zjed­no­czo­nych, Sin­ga­pu­ru, Danii, Bra­zy­lii, Fran­cji, Sło­wa­cji, Bośni i Her­ce­go­wi­ny, Sło­we­nii, Czech, Szwe­cji, Hisz­pa­nii, Ko­lum­bii, Fin­lan­dii, Nie­miec, Es­to­nii, Litwy, An­glii Wę­gier, Buł­ga­rii, Łotwy oraz z Ukra­iny. Przy­jeż­dża też silna re­pre­zen­ta­cja pol­skich chó­rów. Kon­kurs chó­ral­ny daje moż­li­wość pre­zen­ta­cji w całej gamie ga­tun­ków mu­zycz­nych: mu­zy­ce sa­kral­nej, świec­kiej oraz go­spel, jazz i spi­ri­tu­als.

Fe­sti­wal od­by­wa się w całym So­po­cie – prze­słu­cha­nia i kon­cer­ty to­wa­rzy­szą­ce w so­poc­kich ko­ścio­łach, ce­re­mo­nia otwar­cia w musz­li kon­cer­to­wej lub sce­nie let­niej na so­poc­kim molo, a kon­cert fi­na­ło­wy w miej­scu sym­bo­licz­nym dla mia­sta – le­śnym am­fi­te­atrze o zna­ko­mi­tej aku­sty­ce: Ope­rze Le­śnej. Chóry można rów­nież usły­szeć w in­nych mia­stach wo­je­wódz­twa po­mor­skie­go, gdzie jeż­dżą z kon­cer­ta­mi go­ścin­ny­mi. Mun­dus Can­tat za­czy­na się ma­low­ni­czą pa­ra­dą chó­rów głów­ną ulicą So­po­tu – Monte Cas­si­no. Potem Ce­re­mo­nia Otwar­cia, gdzie każdy z uczest­ni­czą­cych chó­rów ma szan­sę się przed­sta­wić dwoma utwo­ra­mi. Na­stęp­ne dwa dni to zma­ga­nia kon­kur­so­we i kon­cer­ty to­wa­rzy­szą­ce. Aż przy­cho­dzi so­bo­ta – dzień wiel­kie­go roz­strzy­gnię­cia, gdy wszyst­kie na­gro­dy zo­sta­ją roz­da­ne. Głów­na na­gro­da fe­sti­wa­lu – Grand Prix – to prze­pięk­na sta­tu­et­ka So­poc­kiej Mewy, wy­ko­ny­wa­na co roku przez uta­len­to­wa­ną pro­jek­tant­kę bi­żu­te­rii Agniesz­kę Plo­rin. W trak­cie trwa­nia kon­kur­su od­bę­dą się rów­nież warsz­ta­ty chó­ral­ne i będą pro­wa­dzo­ne przez za­pro­szo­nych do współ­pra­cy ju­ro­rów, znane au­to­ry­te­ty chó­ra­li­sty­ki świa­to­wej. W tym roku po­sze­rza­my for­mu­łę fe­sti­wa­lu i za­pra­sza­my rów­nież chóry ze świa­ta na Spo­tka­nia Chó­ral­ne, które będą trwa­ły do li­sto­pa­da. Mun­dus Can­tat to ra­do­sne świę­to mu­zy­ki i przy­jaź­ni. Dzię­ki niemu za­wią­zu­ją się mię­dzy­na­ro­do­we zna­jo­mo­ści, a miesz­kań­cy Trój­mia­sta mogą po­dzi­wiać tra­dy­cje mu­zycz­ne z ca­łe­go świa­ta.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Sopot, Kościuszki 61

Organizatorzy

Bałtycka Agencja Artystyczna BART
bart@sopot.pl, +48585558440
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter