Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Czło­wiek w mie­ście - mia­sto w czło­wie­ku"

Data wydarzenia: 1.10-28.11.2011

Re­zy­den­cja Ar­ty­stycz­na skie­ro­wa­na jest do mło­dych ar­ty­stów sztuk wi­zu­al­nych z Eu­ro­py Wschod­niej (w szcze­gól­no­ści z kra­jów ta­kich jak: Ukra­ina, Bia­ło­ruś, Gru­zja, Moł­da­wia) w kon­tak­cie/zde­rze­niu z ar­ty­sta­mi z Pol­ski oraz in­nych kra­jów Unii Eu­ro­pej­skiej. Ar­ty­ści zo­sta­ną wy­bra­ni na pod­sta­wie zło­żo­nych apli­ka­cji oraz do­tych­cza­so­wych osią­gnięć twór­czych.

Prze­wi­dy­wa­na ilość osób bio­rą­cych udział w trzy­ty­go­dnio­wej re­zy­den­cji to 20 osób .
Pobyt re­zy­den­cyj­ny daje ar­ty­stom i ku­ra­to­rom, któ­rzy nie są jesz­cze sze­ro­ko znani na sce­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, szan­sę uzy­ska­nia ob­szer­ne­go wglą­du w od­mien­ne śro­do­wi­sko kul­tu­ro­we. W tym cza­sie mogą oni zna­leźć in­spi­ra­cję, nowe kon­tak­ty, a także nową pu­blicz­ność dla swo­jej twór­czo­ści w od­mien­nym kon­tek­ście. Oprócz miej­sca do pracy i za­kwa­te­ro­wa­nia, pro­gram za­pew­nia wspar­cie eks­per­tów re­zy­den­cji z dzie­dzi­ny wła­ści­wej dla uczest­ni­ka.
Efek­tem re­zy­den­cji w za­ło­że­niu mają być dzie­ła po­zo­sta­wio­ne w prze­strze­ni pu­blicz­nej mia­sta.
W trak­cie re­zy­den­cji ar­ty­ści oraz za­pro­sze­ni ku­ra­to­rzy i kry­ty­cy będą uczest­ni­czyć w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym cyklu spo­tkań, wy­kła­dów i warsz­ta­tów przy­go­to­wa­nych przez za­an­ga­żo­wa­nych w pro­jekt eks­per­tów (fi­lo­zo­fów kul­tu­ry, an­tro­po­lo­gów, kry­ty­ków sztu­ki i ar­ty­stów). Po­nad­to, eks­per­ci - w cy­klach ty­go­dnio­wych - będą na bie­żą­cą pra­co­wać z re­zy­den­ta­mi nad in­dy­wi­du­al­ny­mi pro­jek­ta­mi.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Lublin, ks. J. Popiełuszki 5

Organizatorzy

Warsztaty Kultury - filia Centrum Kultury w Lublinie
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter