Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Go­rzow­skie Spo­tka­nia Te­atral­ne

Data wydarzenia: 1-28.11.2011

Go­rzow­skie Spo­tka­nia Te­atral­ne są jedną z naj­waż­niej­szych i naj­dłu­żej trwa­ją­cych im­prez w hi­sto­rii kul­tu­ral­nej mia­sta. W tym roku ob­cho­dzi­li­śmy ju­bi­le­usz 25. Go­rzow­skich Spo­tkań, ale tak na­praw­dę idea fe­sti­wa­lu te­atral­ne­go zro­dzi­ła się na długo wcze­śniej. Pierw­sze Go­rzow­skie Kon­fron­ta­cje Te­atral­ne od­by­ły się w 1967 roku i trwa­ły aż do 1979 roku, gdy roz­pa­dły się na kilka osob­nych im­prez i na trzy lata znik­nę­ły z ka­len­da­rza im­prez miej­skich.

W 1983 roku Ja­nusz Sło­wik wró­cił na sta­no­wi­sko na­czel­ni­ka Wy­dzia­łu Kul­tu­ry i Sztu­ki w Urzę­dzie Miej­skim i do­pro­wa­dził do przy­wró­ce­nia co­rocz­ne­go te­atral­ne­go świę­ta. Zmie­nio­no wtedy nazwę im­pre­zy: od 1983 mamy Go­rzow­skie Spo­tka­nia Te­atral­ne. Fe­sti­wal na­brał więk­sze­go roz­ma­chu; za­czę­to za­pra­szać nie tylko ze­spo­ły z po­bli­skich miej­sco­wo­ści, ale także te­atry z War­sza­wy, Gdań­ska, Łodzi, a cza­sem także z za­gra­ni­cy (np. Ro­syj­ski Teatr Dra­ma­tycz­ny z Wilna). Go­spo­da­rzem Spo­tkań za­wsze był Pre­zy­dent Mia­sta, ale głów­nym or­ga­ni­za­to­rem - Ja­nusz Sło­wik. Spo­tka­nia zmie­nia­ły się wraz z upły­wa­ją­cy­mi la­ta­mi: zno­si­ły mniej lub bar­dziej przy­chyl­ne na­sta­wie­nie dy­rek­to­rów te­atru czy zmia­ny ustro­jo­we. Z cza­sem teatr prze­jął cał­ko­wi­cie or­ga­ni­za­cję im­pre­zy. Kilka lat temu prze­nie­sio­no ter­min Spo­tkań z maja na li­sto­pad; póź­niej znie­sio­no rów­nież for­mu­łę kon­kur­so­wą. Nie­zmien­ny po­zo­stał fakt, iż Go­rzow­skie Spo­tka­nia Te­atral­ne fi­nan­so­wa­ne są z bu­dże­tu mia­sta oraz z roku na rok cie­szą się coraz więk­szą po­pu­lar­no­ścią. Go­rzow­ska pu­blicz­ność, nie zna­jąc jesz­cze re­per­tu­aru na przy­szły rok, usta­wia się w ko­lej­ce po kar­ne­ty na na­stęp­ne Spo­tka­nia. Za­ufa­nie wi­dzów świad­czy o wy­so­kim po­zio­mie fe­sti­wa­lu, na który te­atro­ma­ni cze­ka­ją cały rok. Dzię­ki obec­ne­mu dy­rek­to­ro­wi te­atru, Ja­no­wi To­ma­sze­wi­czo­wi, pod­czas kilku ostat­nich edy­cji Spo­tkań go­rzow­ska scena go­ści­ła spek­ta­kle na­gra­dza­ne w kraju i za gra­ni­cą, wiel­kie na­zwi­ska i wiel­kie ty­tu­ły.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Gorzów Wielkopolski, Teatralna 9

Organizatorzy

Teatr im. Juliusza Osterwy
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter