Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wro­cław­skie Pro­mo­cje Do­brych Ksią­żek

Data wydarzenia: 1-4.12.2011

Im­pre­za z bo­ga­tą hi­sto­rią i tra­dy­cja­mi, która od­by­wa się we Wro­cła­wiu od kil­ku­na­stu lat. Bę­dzie oka­zja za­opa­trzyć się w no­wo­ści wy­daw­ni­cze oraz spo­tkać z ulu­bio­ny­mi au­to­ra­mi. Przy­go­to­wu­je­my wiele im­prez pro­mu­ją­cych li­te­ra­tu­rę. Pla­nu­je­my wie­czo­ry li­te­rac­kie, dys­ku­sje, wy­sta­wy, warsz­ta­ty ar­ty­stycz­ne.

Na­gro­dy w Kon­kur­sie na Naj­lep­szą Książ­kę Roku „Pióro Fre­dry” wrę­czo­ne zo­sta­ną pod­czas in­au­gu­ra­cji Wro­cław­skich Pro­mo­cji Do­brych Ksią­żek. W Jury za­sią­dą znani kry­ty­cy, pu­bli­cy­ści, tłu­ma­cze i lu­dzie zwią­za­ni z li­te­ra­tu­rą.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Wrocław, Widok 7

Organizatorzy

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
wpdk@wpdk.pl, +48605406208
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter