Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Warsz­ta­ty cho­in­ko­we

Data wydarzenia: 1-16.12.2011

Już wiele lat temu wraz z nad­cho­dzą­cy­mi świę­ta­mi Bo­że­go Na­ro­dze­nia de­ko­ro­wa­no izby, by nadać im nie­co­dzien­ny cha­rak­ter. Nad sto­łem wi­gi­lij­nym za­wie­sza­no ozdo­by wy­kle­ja­ne z bia­łe­go i ko­lo­ro­we­go opłat­ka w for­mie kół, ja­błek, ko­ły­sek, gwiazd i kółek. W XX wieku ozdo­by te za­czę­to umiesz­czać na cho­in­kach. Do su­fi­tów pod­wie­sza­no różne formy pa­ją­ków, za ob­ra­zy wty­ka­no nie­kie­dy zie­lo­ne ga­łąz­ki sosny lub świer­ku. Na po­cząt­ku XX wieku we wsiach pół­noc­ne­go Ma­zow­sza po­ja­wi­ło się znane dziś do­sko­na­le drzew­ko so­sno­we (póź­niej także świer­ko­we) de­ko­ro­wa­ne ozdo­ba­mi z opłat­ka, jabł­ka­mi, orze­cha­mi, cza­sa­mi także pier­ni­ka­mi i cu­kier­ka­mi.

Ob­cho­dy świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia sta­no­wią naj­bo­gat­szy w zwy­cza­je i ob­rzę­dy a za­ra­zem naj­cie­kaw­szy okres w całym ka­len­da­rzu li­tur­gicz­nym. Pro­gram warsz­ta­tów pro­wa­dzo­nych w sier­pec­kim ra­tu­szu obej­mu­je ga­wę­dę po­świę­co­ną tra­dy­cji ob­cho­dze­nia Świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia oraz za­ję­cia pla­stycz­ne w gru­pach. Ich zwień­cze­niem jest wy­ko­na­nie przez uczest­ni­ków tra­dy­cyj­nej za­baw­ki cho­in­ko­wej.

Data publikacji: 16.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Sierpc, Narutowicza 64

Organizatorzy

uzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
skansen@mwmskansen.pl, +480242752883
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter