Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ko­so­wo - dzie­dzic­two krwi

Data wydarzenia: 1.4.2011-1.4.2012

Wy­sta­wa po­świę­co­na bę­dzie pro­ble­ma­ty­ce wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści Ko­so­wa oraz współ­cze­snym prze­mia­nom toż­sa­mo­ści et­nicz­nej jego miesz­kań­ców, w szcze­gól­no­ści zaś kształ­to­wa­niu się no­we­go po­czu­cia świa­do­mo­ści na­ro­do­wej Ko­so­wa­rów w opar­ciu o kul­tu­rę al­bań­ską. Po­przez pre­zen­ta­cję obiek­tów kul­tu­ry ma­te­rial­nej (stro­je, bi­żu­te­ria, tka­ni­ny, broń, in­stru­men­ty mu­zycz­ne, sprzę­ty i na­czy­nia do­mo­we) uka­za­na zo­sta­nie kul­tu­ra tra­dy­cyj­na, a za po­mo­cą fo­to­gra­mów, sta­no­wią­cych in­te­gral­ną część wy­sta­wy, opar­te na tra­dy­cji ele­men­ty kul­tu­ry współ­cze­snej.

W tych dwóch kon­tek­stach (kul­tu­ra tra­dy­cyj­na i współ­cze­sna) mu­zeum po­dej­mie próbę po­ka­za­nia zasad funk­cjo­no­wa­nia prawa zwy­cza­jo­we­go (Ka­nu­nu) oraz ści­śle z nim zwią­za­ne za­sa­dy ho­no­ru, go­ścin­no­ści, sta­tu­su ko­bie­ty i męż­czy­zny oraz po­dzia­łu pracy i obo­wiąz­ków w ra­mach ro­dzi­ny. Po­ru­szo­ny zo­sta­nie rów­nież pro­blem wie­lo­et­nicz­no­ści i róż­no­rod­no­ści re­li­gij­nej dzi­siej­sze­go Ko­so­wa. Te­ma­ty­ka taka ma wa­lo­ry uni­wer­sal­ne, a szcze­gól­nie ak­tu­al­na jest w chwi­li obec­nej, wobec nie­daw­ne­go ogło­sze­nia nie­pod­le­gło­ści tego kraju. Gros obiek­tów po­ka­za­nych na wy­sta­wie po­cho­dzi z ko­lek­cji MNP (Odział Et­no­gra­ficz­ny, Mu­zeum Sztuk Użyt­ko­wych, Wiel­ko­pol­skie Mu­zeum Woj­sko­we). Po­nad­to wy­sta­wę uzu­peł­nią XIX-​wiecz­ne obiek­ty z ko­lek­cji Pań­stwo­we­go Mu­zeum Et­no­gra­ficz­ne­go w War­sza­wie i Mu­zeum Et­no­gra­ficz­ne­go w Kra­ko­wie. Oprócz zdjęć współ­cze­snych po­ja­wią się XIX-​wiecz­ne ry­ci­ny do­ty­czą­ce kul­tu­ry al­bań­skiej, po­cho­dzą­ce z pol­skich źró­deł iko­no­gra­ficz­nych oraz zwią­za­ne z nimi opisy zasad. Ka­ta­log to­wa­rzy­szą­cy wy­sta­wie zo­stał za­ra­zem po­my­śla­ny jako ka­ta­log zbio­rów tej czę­ści ko­lek­cji MNP.

Data publikacji: 17.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Poznań, Grobla 25

Organizatorzy

Muzeum Etnograficzne- oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter