Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Nowe Ho­ry­zon­ty Edu­ka­cji Fil­mo­wej

Data wydarzenia: 1.9.2011-30.6.2012

Nowe Ho­ry­zon­ty Edu­ka­cji Fil­mo­wej to ogól­no­pol­ski pro­gram edu­ka­cji au­dio­wi­zu­al­nej. Jego or­ga­ni­za­to­rem jest Sto­wa­rzy­sze­nie Nowe Ho­ry­zon­ty, które przy­go­to­wu­je rów­nież Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Era Nowe Ho­ry­zon­ty oraz Ame­ri­can Film Fe­sti­val we Wro­cła­wiu.

Pro­jekt ad­re­so­wa­ny jest do uczniów wszyst­kich po­zio­mów szkół i ma po­stać co­mie­sięcz­nych se­an­sów w ki­nach stu­dyj­nych w 22 mia­stach w całej Pol­sce. W re­per­tu­arze znaj­du­ją się nie tylko fa­bu­ły, ale rów­nież do­ku­men­ty, czy ani­ma­cje. Na pro­gram skła­da­ją się za­rów­no filmy współ­cze­sne jak i kla­sy­ka kina. Wśród pro­po­no­wa­nych fil­mów są za­rów­no pro­duk­cje pol­skie jak i za­gra­nicz­ne. Po­ka­zom to­wa­rzy­szą pre­lek­cje, dys­ku­sje, kon­kur­sy i warsz­ta­ty.

Data publikacji: 17.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Zamenhofa 1

Organizatorzy

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter