Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

44. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem

Data wydarzenia: 23-31.8.2012

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem to wielkie wydarzenie kulturalne, które od ponad czterdziestu lat odbywa się w stolicy Tatr. Zespoły folklorystyczne z całego świata przyjeżdżają do Zakopanego, by zaprezentować autentyczny folklor góralski, rywalizując jednocześnie o główne nagrody konkursowe: Złotą, Srebrną i Brązową Ciupagę. Celem festiwalu jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego górskich regionów, a także promocja polskiej kultury ludowej i folkloru podhalańskiego.

Za­ko­piań­ski Fe­sti­wal to jedna z naj­waż­niej­szych im­prez folk­lo­ry­stycz­nych na świe­cie, ma­ją­ca cha­rak­ter kon­kur­su. Jest wiel­kim wy­da­rze­niem kul­tu­ral­nym, które już na stałe wro­sło w kli­mat Za­ko­pa­ne­go i Pod­ha­la. Tra­dy­cyj­nie już w dru­giej po­ło­wie sierp­nia Dolna Ró­wień Kru­po­wa prze­obra­ża się w wio­skę fe­sti­wa­lo­wą z na­mio­tem kon­cer­to­wym, sceną ple­ne­ro­wą, Kiermaszem Sztuki Ludowej i Rzemiosła Artystycznego. Co roku go­ści­my kil­ka­na­ście barw­nych ze­spo­łów folk­lo­ry­stycz­nych z róż­nych stron świa­ta oraz zespoły z Polski. Przez cen­trum mia­sta prze­cho­dzi roz­tań­czo­ny ko­ro­wód grup fe­sti­wa­lo­wych. Fe­sti­wal jest świę­tem ludzi gór, oka­zją do po­dzi­wia­nia róż­no­rod­no­ści ich kul­tury, stro­jów, gwary, mu­zy­ki i tańca. Celem Fe­sti­wa­lu jest kul­ty­wo­wa­nie tra­dy­cji po­szcze­gól­nych re­gio­nów gór­skich i ochro­na ich dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go. Festiwal obejmuje działania o charakterze edukacyjnym, dokumentacyjnym, archiwizacyjnym, artystycznym, promocyjnym i wychowawczym, skupiające się na ochronie, kultywowaniu i twórczym rozwijaniu tradycji ludowej, z uwzględnieniem dokonujących się zmian w kulturze. Na­gro­da­mi w kon­kur­sie są Złote, Srebr­ne i Brą­zo­we Ciu­pa­gi, przy­zna­wa­ne w trzech ka­te­go­riach: I - tra­dy­cyj­nej, II - pre­zen­tu­ją­cej folk­lor w for­mie ar­ty­stycz­nie opra­co­wa­nej, III – sty­li­zo­wa­nej. Pre­stiż Fe­sti­wa­lu i atrak­cyj­ność im­prez to­wa­rzy­szą­cych przy­cią­ga sze­ro­kie grono od­bior­ców z Pol­ski i z za­gra­ni­cy. Można tu wymienić m.in.: Konkurs na Dziecięcy Plakat Festiwalowy, prezentacja dziecięcych zespołów regionalnych, plenerowe warsztaty rękodzieła dla dzieci, projekcje filmów, Mi­strzo­stwa Pod­ha­la w Po­wo­że­niu, Kon­kurs na Fia­kra Roku, Prze­gląd Śpie­wu Py­tac­kie­go, Kon­kurs Kapel In­stru­men­ta­li­stów i Śpie­wa­ków Lu­do­wych, Dni Na­ro­do­we, Mię­dzy­na­ro­do­we kon­fe­ren­cje na­uko­we, Warsz­ta­ty fol­kl­o­ry­stycz­ne, Mu­zy­ka Łuku Kar­pat „Wier­cho­we Nuty”, Kon­kurs Li­te­rac­ki im. T. Sta­icha na wiersz o te­ma­ty­ce gór­skiej, Or­szak we­sel­ny uli­ca­mi Za­ko­pa­ne­go i tra­dy­cyj­ne we­se­le gó­ral­skie, Wy­sta­wa owczar­ków pod­ha­lań­skich, inne wy­sta­wy, Otwar­te Pra­cow­nie Ar­ty­stów Za­ko­piań­skich, ga­le­rii i mu­ze­ów.

Data publikacji: 23.09.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


województwo: małopolskie
34-500 Zakopane, ul. Gen.Galicy 8

Organizatorzy

Biuro Promocji Zakopanego
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter