Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Regulamin

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa dla użytkowników serwisu, zwanych dalej użytkownikami, zasady korzystania z serwisu „Mapa Kultury” (adres internetowy: www.mapakultury.pl), zwanego dalej serwisem.
2. Właścicielem serwisu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13, Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 71/2006, dalej zwane NCK.
3. Serwis służy do udostępniania i rozpowszechniania materiałów o tematyce kulturowej i podróżniczej dotyczących wartych odwiedzenia miejsc w Polsce, w szczególności Informacji o zabytkach, obiektach architektonicznych i krajobrazowych, oraz materiałów multimedialnych związanych z tymi informacjami.
4. Regulamin określa również obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
5. Korzystając z serwisu użytkownik potwierdza, iż akceptuje Regulamin.
6. NCK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

§2
PODSTAWOWE DEFINICJE

1. Regulamin — dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora zamieszczony w serwisie do wglądu wszystkich Użytkowników.
2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z serwisu niezależnie od faktu dokonania rejestracji.
3. Publikujący – osoba, która zarejestrowała się na serwisie i korzysta z konta użytkownika w celu publikacji materiałów w tym serwisie. Publikującym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
4. Rejestracja —wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie i przesłanie go administratorowi poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk w formularzu, skutkujące przyznaniem użytkownikowi praw Publikującego.
5. Profil — strona Użytkownika zawierająca dane oraz przygotowane do publikacji w serwisie materiały udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy a które do publikacji zatwierdza i dopuszcza Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Administrator –wybrany przez NCK podmiot zajmujący się zarządzaniem i konserwacją serwisu.
7. Zamieszczenie w serwisie – zapisanie materiałów tekstowych lub multimedialnych publikującego na serwerze serwisu za pośrednictwem odpowiednich jego funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu.
8. Publikacja – zatwierdzenie przez administratora materiałów zamieszczonych w serwisie przez publikującego skutkujące pojawieniem się tych materiałów na stronach serwisu.

§3
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Podmiot prowadzący serwis udostępnia mechanizmy oraz pamięć serwera do publikacji materiałów przez Publikujących. Materiały te mogą mieć postać tekstów, filmów, zdjęć, plików audio, animacji lub grafik.
2. Za publikację materiału w serwisie Publikującemu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
3. Materiały przygotowane przez Publikującego do użytku w serwisie muszą zostać zatwierdzone przez Administratora przed ich publikacją w serwisie.
4. Administrator nabywa prawo do zarządzania serwisem w zakresie określonym umową z NCK.
5. Wszyscy Użytkownicy serwisu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego,
6. Zabronione jest umieszczanie w serwisie treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub naruszających przepisy prawa, w szczególności:
• wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej,
• propagujących przemoc, używki,
• uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety,
• obrażających uczucia religijne,
• erotycznych, pornograficznych,
7. Publikujący, umieszczając materiał w serwisie, oświadcza, iż przysługują mu do niego prawa oraz, że udziela zgody na jego publikację w serwisie.
8. Za brak praw wymienionych w §3 pkt. 7 odpowiada wyłącznie Publikujący.
9. Publikujący ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w materiale, który przedstawił do publikacji.
10. Publikujący, umieszczając na serwisie materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela NCK oraz użytkownikom serwisu licencji „Creative Commons. Uznanie Autorstwa 3.0 Polska”, której pełny tekst dostępny jest pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode.
11. Licencja o której mowa w pkt. 10 automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę..
12. W razie stwierdzenia pojawienia się na serwisie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem, każdy z Użytkowników jest zobowiązany powiadomić administratora o tym fakcie, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej: mapakultury@nck.pl
13. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekty i redakcji zamieszczanych materiałów, dokonywania skrótów i opracowań, a także do usunięcia materiału z serwisu bez podania przyczyny. Tekst zostaje opublikowany do 48 godzin po dodaniu. Możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na publikację z przyczyn technicznych.

§4
DANE OSOBOWE


1. W momencie rejestracji Publikujący wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez NCK w celach promocyjnych i informacyjnych.
2. Administratorem danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Publikujących zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Publikujący ma prawo wglądu do przetwarzanych danych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


§5
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. NCK zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. NCK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
2. Materiały zawarte w serwisie są publikowane wyłącznie do celów edukacyjnych. NCK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy w nich zawarte.
3. NCK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w serwisie przez jego Użytkowników.
 

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: mapakultury@nck.pl .
2. Wszelkie zmiany w regulaminie stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach serwisu.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach serwisu.


 

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter